top of page

Code of Conduct

.

Alla medlemmar i Freelance Movement har registrerat sig till en central uppförandekod som ger en tydlig ram för värderingar och principer som medlemmar förväntas följa. Denna uppförandekod var utformad för att förbättra image och rykte för plattformsekonomin i Sverige och vara ett exempel för resten av Europeiska unionen.

 

Lakttagande av dessa principer visar en medlems åtagande att upprätthålla de högsta principerna för professionalism, integritet, rättvis praxis och etik i hanteringen av lagstiftare, offentliga myndigheter, konsumenter, användare och andra organisationer inom plattformsekonomisektorn i Sverige och över hela Europa.

 

1. Allmän

1.1 Medlemmar ska främja den svenska Freelannce Movement samt respektera och följa alla relevanta lagar i Sverige och över hela Europa.

1.2 Medlemmar måste ha en god ställning hos offentliga myndigheter i den mån de betalar arbetsgivar- och företagsskatter, moms och andra relevanta avgifter.

2. Ärlighet och förtroende

2.1 I den mån de har en direkt relation med konsumenter och användare kommer medlemmarna att handla ärligt i alla kontakter med konsumenter och användare i Sverige och över hela Europa.

2.2 Medlemmarna ska vara öppna och öppna för lagstiftare och offentliga myndigheter samt samarbeta med dem för att ständigt förbättra plattformsekonomins verksamhet och anseende.

3. Personalutbildning

3.1 Denna uppförandekod kommer att finnas tillgänglig på webbplatsen Freelance Movement och tillgänglig för medlemmar i medlemsföretag såväl som partners, konsumenter och kunder.

4. Säkerhet och industristandarder

4.1 Medlemmar ska uppmuntra sina användare att upprätthålla en hög säkerhetsnivå för alla produkter och tjänster och kommer att stödja utvecklingen av rimliga industristandarder och säkra metoder.

4.2 Denna uppförandekod är inte juridiskt bindande men representerar god praxis av Freelance Movement-medlemmar och marknadsförs på den grunden. Freelance Movement-medlemmar är fria att bedriva sina egna kommersiella intressen. Denna uppförandekod stöder eller främjar inte någon konkurrenshämmande aktivitet och bör inte tolkas som att göra det.

5.Operationer och affärer

5.2 I den utsträckning de har ett direkt förhållande med konsumenter och användare ska medlemmar lämna ut alla väsentliga villkor för alla konsumenter och användare till dem.

5.3 I den mån de har ett direkt förhållande till konsumenter och användare ska medlemmarna införa adekvata förfaranden för att säkerställa en rättvis och lyhörd tjänst till konsumenter och användare före, under och efter alla affärstransaktioner.

5.4 Medlemmar och Freelance Movement ska ge kunder och användare tillgång till utbildningsinformation om plattformsekonomin.

5.5 Medlemmar ska se till att deras kontaktinformation är tydligt synlig på deras webbplats.

5.6 Medlemmar ska behandla anställda, kamrater, kunder, leverantörer, konkurrenter och samhället rättvist, etiskt och främja möjligheter och mångfald.

5.7 Medlemmar får aldrig delta i diskriminering eller trakasserier på grund av ras, hudfärg, religion, kön, sexuell läggning, könsidentitet eller uttryck, ålder, funktionshinder, civilstånd, medborgarskap, nationellt ursprung eller något annat kännetecken som skyddas av lagen.

5.8. Medlemmar kommer att göra allt inom deras makt, och i den utsträckning de är realistiskt kapabla att, sträva efter marknadsmässig ersättning för arbetstagare.

6. Utveckling av plattformsekonomin

6.1 Medlemmar ska samarbeta med så många intressenter som möjligt för att främja tillväxt och utveckling av plattformsekonomin i Sverige och över hela Europa.

6.2 Medlemmar ska arbeta tillsammans för att utveckla innovativa svar på delade utmaningar inom områden som reglering, ansvar (arbetsgivaransvar), beskattning, försäkring och konsumentskydd.

6.3 Medlemmar uppmuntras att samla in och dela information om den inverkan deras företag har på den svenska och europeiska ekonomin, samhället och miljön.

6.4 Medlemmar bör agera på ett positivt sätt för att stödja utvecklingen av Freelance Movement.

7. Mutor och korruption

7.1 Medlemmar ska inte delta i någon form av mutor eller korruption.

7.2 Medlemmar ska följa alla lagar, regler och regler som reglerar mutor och korruption i alla länder där de bedriver verksamhet.

7.3 Freelance Movement att se all förekomst av misstänkt bestickning eller korruption på allvar. Varje faktisk instans kommer att leda till att medlemskapet upphör och rapporteras av dessa personer till relevanta tillsynsmyndigheter och kriminella myndigheter.

8. Penningtvätt

8.1 Medlemmar samtycker till att följa alla tillämpliga lagar mot penningtvätt (AML) och finansiering av terrorism, och kommer endast att acceptera pengar från legitima källor.

8.2 Medlemmar bör förbinda sig att endast bedriva affärer med ansedda kunder som är involverade i legitima affärsaktiviteter.

8.3 Medlemmar bör avvisa att göra affärer på ett sätt som hjälper eller underlättar skatteflykt från deras kunder och andra tredje parter.

9.Barnarbete

9.1 Medlemmar accepterar inte tvingat barnarbete som definierats av FN https://www.un.org/en/observances/world-day-against-child-labour

9.2 Medlemmar förbinder sig att bidra till att undanröja tvingat barnarbete, inklusive all affärsverksamhet och affärsrelationer.

9.3 Om tvingat barnarbete bekräftas i en medlems verksamhet kommer Freelance Movement att se till att åtgärder vidtas i barnets bästa, medan respektive medlemsorganisation har sitt medlemskap i Freelance Movement.

 

10. Immateriella rättigheter (IPR)

 

10.1 Medlemmar samtycker till att respektera alla relevanta immateriella lagar som skyddar värdefulla tillgångar som patent, varumärken, regleringsuppgifter, upphovsrätt, affärshemligheter, domännamn och relaterade rättigheter.

10.2 Medlemmar förbinder sig att respektera tredje parts immateriella rättigheter.

11. Miljö

11.1 Medlemmar är överens om att minska sin verksamhets påverkan på miljön och främja hållbarhet och miljömedvetenhet på alla nivåer i deras företag.

11.2 Medlemmar ska följa all tillämplig miljölagstiftning och hållbarhetsåtaganden.

12. Dataskydd (GDPR)

12.1 Medlemmar ska följa de rättsliga bestämmelserna om dataskydd som anges i EU: s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) förordning (EU) 2016/679. Denna lag är ett första steg mot att ge EU-medborgare och invånare mer kontroll över hur deras data används av organisationer.

 13. Algoritmisk transparens, AI och etik

13.1 Även om digitalisering är en naturlig del av vår vardag - och har bidragit till att skapa ett bättre, mer resurseffektivt och mer inkluderande samhälle - måste beslut som fattas av automatiserade system och AI vara opartiska och baserade på etiska bedömningar.

13.2 Vi stöder ett etiskt förhållningssätt. Vi följer därför bestämmelserna i FN: s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna och Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

13.3 Vi förbinder oss att respektera algoritmisk transparens, ta ansvar och kontroll för de system vi använder och upprätthålla säkerhet och integritet.

13.4 När det gäller AI kommer vi öppet och fullständigt att rapportera om de områden där vi arbetar och förklara syften med de system vi använder för närvarande, så långt konkurrensförhållanden och kunders sekretess tillåter.

14.Klagomål & eskalering

14.1 Medlemmar ska ha system på plats för att hantera frågor och klagomål från kunder och användare effektivt och med integritet.

14.2 Medlemmar ska hantera alla frågor eller klagomål på ett respektfullt, rättvist och med en rimlig nivå av effektivitet.

14.3 Alla klagomål om att en medlem har brutit mot standarderna i denna uppförandekod ska hanteras grundligt och i rätt tid.

14.4 Freelance Movement kommer inte att undersöka eller ingripa i klagomål, som enbart baseras på en kommersiell tvist.

15. Konkurs

15.1 Om en medlem ansöker om konkurs, går i likvidation eller påbörjar en liknande återuppbyggnadsprocess, kommer detta att vara skäl för att medlemmen utesluts från medlemskap i Freelance Movement.

16.Sanktioner

16.1 Om en medlem inte följer villkoren i denna uppförandekod förbehåller sig styrelsen för Freelance Movement rätten att säga upp deras medlemskap.

16.2 Medlemmar som bryter mot reglerna och metoderna i denna uppförandekod kommer att få en skriftlig varning som belyser den påstådda överträdelsen. Om inga åtgärder vidtas inom en rimlig tidsram kommer en andra skriftlig varning att utfärdas. Underlåtenhet att följa dessa kommer att leda till att medlemmen bryter mot uppförandekoden varvid medlemskapet avslutas.

bottom of page